Alapszabályzat

 BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

 

ALAPSZABÁLYA

 

 

 

Egységes szerkezetben a közgyűlés által 2015. január 23. napján

elfogadott (dőlt betűvel szedett ) módosítással

 

Letölthető formátum:alapszabalyzat_2015_01_23.pdf

I.

 

A SPORTEGYESÜLET JOGÁLLÁSA, CÉLJA

 

1.      A Békéscsabai Előre úszó Klub alapszabályában a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott, a sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében létrehozott, a Sporttörvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvényköny alapján működő sportegyesület amely határozatlan időre jön létre.

 

2. A sportegyesület a Civil tv. és a Sporttörvény szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel alapján közhasznú szervezetként folytatja működését.

 

3. A sportegyesület a Civil tv 2.§-ának 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége a Civil tv. 2§-ának 19. pontban meghatározott és az Stv. 49.§ d), e), pontok szerinti állami feladatokat, mint közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el úgy, mint:

 

3.1.a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a fogyatékosok sportjának a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport,  valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének  a sportról szóló 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendeletében foglalt sportfeladatokat

 

3.2. az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportolását;

 

4.A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

5. A sportegyesület az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján nyilvánosságra hozza.

 

II.

 

A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, SZÍNE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

 

1. A sportegyesület székhelye:

Békéscsabai Előre Úszó Klub

5600  Békéscsaba, Árpád sor 3. sz.

 

2. A sportegyesület színe:

Kék – fehér – piros

 

3. A sportegyesület működési területe

Békéscsaba

 

 

III.

 

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI

 

1.           A sportegyesület céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggő vállalkozási tevékenységet azokat nem veszélyeztetve végezhet.  A vállalkozás módjáról, a vállalkozáshoz felhasználható vagyon összegéről és a vállalkozást vezető személyek megnevezéséről az Elnökség dönt.

2.           A sportegyesület a vagyonát céljának megfelelően használja, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja és a tagok részére nyereséget nem juttat.

3.  A sportegyesület céljának megvalósításához belföldi, külföldi természetes vagy jogi személyek és egyéb szervezetek pénzbeli, dologi, illetőleg természetbeni támogatásokat nyújthatnak. A támogatás felhasználásáról az Elnökség dönt.

4.  A sportegyesület egyéni kérelmek alapján támogatást nyújthat. A támogatott személyek tevékenysége az egyesületi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

5.  A sportegyesület a céljainak hatékonyabb megvalósítása érdekében önkénteseket is foglalkoztathat.

 

 

IV.

 

A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA ÉS PÁRTOLÓ TAGSÁGA, TISZTELETBELI TAG

 

1. A sportegyesület tagja lehet minden magyar-, vagy külföldi állampolgár, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki belépési nyilatkozatban ( lsd. 1. sz. melléklet) vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a sportegyesület munkájában, elfogadja a Klub  alapszabályát és rendszeresen tagdíjat fizet .

 

2.     A sportegyesület működési területén pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tag lehet az, aki a sportegyesület tevékenységében aktívan részt venni nem kíván, de vállalja a sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.

 

3. A sportegyesületbe való belépés és a sportegyesületből való kilépés önkéntes.

 

A tagsági jogviszony megszűnik

a) a tag kilépésével;

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;

c) a tag kizárásával;

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

 

(Ha a tag nem felel meg az 1. pontban foglalt feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.

A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.

[A tag kizárása]

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

A kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőség nincs.

 

 

 

6. A sportegyesületi tagok, pártoló tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik.

 

7. A sportegyesület a tagjairól, pártoló tagjairól nyilvántartást vezet és ellátja tagjait tagsági könyvvel, pártolói tagsági igazolvánnyal.

 

 

V.

 

A SPORTEGYESÜLETI TAGOK ÉS PÁRTOLÓ TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 

1. A sportegyesületi tag jogai:

 

·         a Közgyűlés munkájában részt venni, szavazati jogát gyakorolni a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelően, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat, észrevételeket tenni

·         választhat és tisztségre választható, de a kiskorú egyesületi tag képviseletet, vagy bankszámla feletti rendelkezési jogot nem láthat el

·         véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportegyesületet érintő bármely kérdésben, a sportegyesület felügyelő szervénél indítványozhatja a sportegyesület jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését,

·         a sportegyesület szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint részt vehet a klub munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja a sportlétesítményt, a sportszereket és a sportfelszereléseket, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét,

·         részesülhet a sportegyesület által nyújtott támogatásokban.

 

 

2. A sportegyesületi tag kötelessége:

 

·         az Alapszabály betartása, a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,

·         a tagsági díj határidőben történő befizetése, a sportegyesület vagyon megóvása,

·         a sportegyesület munkájában tevékenyen részt venni

·         sportszerű magatartás,

·         hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudás szerinti szereplés.

3.      A tag a sportegyesület céljának megvalósítását és a  sportegyesület tevékenységét nem veszélyeztetheti.

 

4. A sportegyesületi pártoló tag jogai:

 

·         a pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.

·         javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban

·         részesülhet a sportegyesület által nyújtott szolgáltatásokban.

 

 

5. A sportegyesületi pártoló tag kötelességei:

 

·         az Alapszabály betartása

·         a sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása

·         sportszerű magatartás.

 

6. A pártoló  tag a sportegyesület céljának megvalósítását és a  sportegyesület tevékenységét nem veszélyeztetheti

 

7.            A tagság megszűnik:

·         a tag kilépésével

·         a tag kizárásával

·         a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével

 

8.     A tag a tagsági jogviszonyát, az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal, bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. Az egyesület köteles 8 napon belül gondoskodni a tagok névsorából történő törlésről.

 

9.     A tagdíj megfizetésének határideje minden hónap 15. napja. E határidő elmulasztása esetén a sportegyesület elnöke írásban felszólítja a tagot az elmulasztott fizetési kötelezettség 30 napon belüli teljesítésére. Amennyiben a megadott teljesítési határidőig a tag nem teljesít, a sportegyesület elnöksége határozatot hoz a tagsági jogviszony kérdésében.

 

10.  Ha valamelyik tag a sportegyesület tevékenységét veszélyezteti, jogszabállyal, vagy a sportegyesület alapszabályával ellentétes magatartást tanúsít, továbbá ha a közgyűlés határozatával szemben súlyos, vagy ismételten sértő magatartást tanúsít, az elnökség, vagy a sportegyesület bármely tagja jogosult kezdeményezni a tag kizárását. Erről a tényről az elnök írásban értesíti az érintett tagot és kezdeményezi a személyes meghallgatást. A kizárás kérdésében a Közgyűlés a soron következő ülésén, de legkésőbb az érintett tag értesítésétől számított 60 napon belül dönt. A Közgyűlésen kerül sor a tag személyes meghallgatására, a rendelkezésre álló bizonyítékok és tények feltárására. A tag kizárásához a Közgyűlés minősített többségű szavazata szükséges. A tag kizárását kimondó határozatot hivatalos iratként írásban kell közölni az érintett taggal. A határozatnak tartalmaznia kell a döntést, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást és a döntést alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat a döntés indokolásával együtt. A tag a határozat ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

11.  A tagság bármely okból történő megszűnése, vagy megszüntetése esetén a tag a sportegyesülettel szemben anyagi követelést nem támaszhat.

 

VI.

A SPORTEGYESÜLET SZERVEI

 

 

1.            A sportegyesület szervei:

1.1          Közgyűlés

1.2           Elnökség

1.3          Felügyelőbizottság

 

2.            A Közgyűlés jogosult további sportegyesületi szerveket létrehozni.

 

3.            A sportegyesület ügyvezető szervének tagja az lehet, aki megfelel a Ptk. 3:22 §-ban foglalt feltételeknek.

 

4.            A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója a határozat alapján

·                     kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy

·                     bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként   érdekelt.

5.            Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

VII.

A Közgyűlés

 

1.            A sportegyesület legfőbb döntéshozó szerve. A közgyűlés a tagok összessége. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést az elnök írásban, a napirend közlésével hívja össze. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a meghívottak és az Alapszabályban meghatározott, vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyeken kívül bárki részt vehet.

 

2.            Rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezheti az elnökség bármely tagja, a tagok egyharmada. Az ülés összehívását írásban kell kezdeményezni az ok és a cél, valamint a javasolt napirendi pontok megjelölésével.

 

3.            Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

·         az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

·         az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

·         az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

A fenti okok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

4.            Az Elnökség a közgyűlésre szóló meghívót postai úton levélben, vagy személyesen az átvételt igazoló dokumentum aláírása ellenében a napirendi pontok és a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés időpontjának megjelölésével legkésőbb az ülés időpontját megelőző 8 nappal küldi meg a tagoknak. A Közgyűlés ülésére vonatkozó meghívónak tartalmaznia kell:

·         az ülés helyét és időpontját

·         a javasolt napirendi pontokat

·         az előterjesztők nevét

·         határozatképtelenség esetére a megismételt ülés időpontját és helyét

A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket és a határozat-tervezeteket.

A meghívót az Elnök írja alá.

 

5.            A Közgyűlésre szóló meghívó közlésétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől kérhetik a napirendi pontok kiegészítését a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítése tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha az Elnökség nem dönt, vagy elutasítja a kiegészítést, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.

 

6.            Előterjesztésnek minősül a Közgyűlés összehívására szóló meghívóban szereplő minden olyan dokumentum, amely megfelel az Alapszabályban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek, valamint határozati javaslatot is tartalmaz.

 

7.            Az előterjesztések formai és tartalmi követelményei:

 

·         a tárgy rövid, tömör meghatározása

·         az előkészítésben részt vevők megnevezése

·         annak megjelölése, hogy a Közgyűlés, vagy az Elnökség korábban foglalkozott-e az előterjesztés tárgykörével, ha igen milyen döntést hoztak és milyen eredménnyel történt annak végrehajtása

·         mindazon körülmények, összefüggések és tényszerű információk feltüntetése, amelyek indokolják a javasolt döntést

·         a szükséges jogszabályi környezet bemutatása

Amennyiben az előterjesztés az elnökség előzetes véleményezését vagy döntését követeli meg, akkor az Elnökség valamelyik tagja ismerteti azt a közgyűlésen.

 

8.            A határozati javaslat formai és tartalmi követelményei:

·         szervesen kapcsolódjon az előterjesztés megállapításaihoz

·         törvényes, célszerű és végrehajtható legyen

·         ha a döntés végrehajtásának több módja is lehetséges, akkor tartalmazni kell az előterjesztő által legcélszerűbbnek tartott végrehajtási alternatívát

·         tartalmaznia kell az ugyanabban a tárgykörben korábbi hatályos határozatok sorsáról a rendelkezést

·         tartalmaznia kell a végrehajtásért felelős személyt, vagy személyeket

·         tartalmaznia kell a végrehajtás hatáidejét.

 

9.             A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség esetén közgyűlést ismételten össze kell hívni legkésőbb az eredeti közgyűlés napjától számított 30 napon belüli időpontra. A szükség esetén megtartandó megismételt közgyűlés időpontját az eredeti közgyűlés meghívójában meg kell jelölni.  A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A távolmaradás következményeire a tagok figyelmét a közgyűlésre szóló meghívókban fel kell tüntetni.

 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.

 

 

10. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot újra kell tárgyalni. Indokolt esetben a Közgyűlés határozhat titkos szavazás elrendeléséről, amelyhez a jelenlévő tagok több mint felének a szavazata szükséges.

A közgyűlés a tisztségviselőket előzetes jelölés alapján titkos szavazással, szótöbbséggel ( legalább 50% + 1 szavazat ) választja meg.

 

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

Az egyesület közgyűlése nem határozhat az egyesület feloszlásának kimondásáról, kizárólag a szervezet megszűnéséről.

 

 

Kétharmados többség szükséges azonban a sportegyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához, módosításához, a sportegyesület céljának módosításához, továbbá az éves beszámoló elfogadásához.

 

11.  A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

·         az alapszabály módosítása;

·         az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

·         a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

·         az éves költségvetés elfogadása;

·         az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

·         a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

·         az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

·         a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

·         a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

·         a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és

·         a végelszámoló kijelölése

·         tag kizárása

·         az egyesület költségvetésének elfogadása

 

 

12. A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

·         a számviteli beszámolót,

·         a költségvetési támogatás felhasználását,

·         a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást

·         a cél szerinti juttatások kimutatását,

·         a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól , a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

·         a sportegyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

·         a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

·         A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges a Civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. tv. 32. § szerinti adatokat, mutatókat.

·         A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

 

Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

 

12.  A Közgyűlés ülését az Elnök, vagy az Elnökség által felkért személy vezeti le.

 

13.  A Közgyűlés üléseinek menete:

·         Az ülés megnyitásakor a jelenléti ív alapján a levezető elnök megállapítja az ülés határozatképességét

·         A Közgyűlés dönt a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő személyérőlegyszerű szótöbbséggel

·         A levezető elnök előterjeszti a tervezett napirendi pontokat, melyről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

·         A levezető elnök az egyes előterjesztések felett külön-külön vitát nyit, de javasolhatja az egyes napirendi pontok összevont tárgyalását. Az előterjesztőhöz a tagok, a tanácskozási joggal rendelkezők kérdést intézhetnek, amelyre a döntés előtt kell választ adni.

·         A hozzászólásokat követően a lebezető elnök a vitát lezárja összefoglalva annak lényegét.

·         A vita lezárása után az előterjesztő válaszol a hozzászólásokra.

·         A szavazás elrendelése után annak befejezéséig további hozzászólásnak helye nincs sem érdemi, sem ügyrendi kérdésben, kivéve a személyes érintettség bejelentését.

·         Valamennyi napirendi pont megtárgyalását követően a levezető elnök –amennyiben nem az Elnök vezeti a Közgyűlés ülését – felkérése alapján a sportegyesület elnöke beszámol az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és az előző ülést követő fontosabb intézkedésekről, eseményekről.

·         Amennyiben egyéb bejelentés, vagy hozzászólás nincs, a levezető elnök a Közgyűlés ülését bezárja. 

14.  A Közgyűlés ülésén az írásbeli előterjesztést az előterjesztő szóban, vagy írásban kiegészítheti amennyiben az anyag leadása és az ülés közötti időszakban bekövetkezett lényeges változások indokolják.

15.  A szavazás rendje:

·         A levezető elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként megszavaztatja.

·         Először a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslat felett kell dönteni.

·         A levezető elnök által feltett kérdések szavazásának sorrendje: igen, nem, tartózkodás.

·         A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

·         A szavazás eredményének megállapítása után a levezető elnök kihirdeti a határozatot.

16.  Titkos szavazás esetén a levezető elnök feladata a technikai feltételek biztosítása, a megfelelő számú szavazólapok, illetve a névjegyzék elkészítése, az iratkezelés. A Közgyűlés tagjai számának, valamint az esetleges elrontott szavazólapok miatt megfelelő mennyiségű körbélyegzővel felülnyomott szavazólapot kell készíteni.

17.   A titkos szavazás megkezdése előtt 3 tagú szavazatszámláló Bizottságot kell választani.

18.  A Szavazatszámláló Bizottság feladatai:

·         Az urna lezárása előtt megállapítani, hogy abban nincs szavazólap. Az urnát úgy kell lezárni, hogy azokból a zár felnyitása, vagy az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani.

·         A szavazás befejezését követően a szavazatok összeszámlálása.

 

19.  A szavazás érvényes, ha a határozatképességhez szükséges sportegyesületi tag az urnában elhelyezte szavazatát és a szavazás során egyéb érvénytelenségi ok nem merült fel. A levezető elnök mindezek figyelembe vételével megállapítja a titkos szavazás eredményét és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

20.  A Közgyűlés határozatait külön-külön, naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és a döntéshozatal dátumával kell ellátni. A határozat jelölése: …(sorszám)/…..(év) ….. (hó) ….. (nap) számú határozat.

21.  A Közgyűlés határozatairól időrendi nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről az elnökség gondoskodik. A nyilvántartás tartalmazza:

·         a döntést támogatók és ellenzők számarányát

·         a határozat tárgyát és számát

·         a határozathozatal időpontját

·         a határozat szó szerinti szövegét

·         a végrehajtás határidejét és felelősét

·         a végrehajtásra vonatkozó egyéb fontos adatokat

 

22.  Az elnökség köteles a döntést annak meghozatalától számított 15 napon belül az érintettekkel írásban közölni. Amennyiben a döntés 10 főnél több személyt érint, a döntés a sportegyesület honlapján történő megjelentetéssel is közölhető.

Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, minden munkanapon 9:00-12:00 közötti időpontban, az egyesület székhelyén. Az iratokból másolat kérhető, melynek díja: 100.-Ft/oldal, ill. az iratokról fénykép készíthető, kivéve az aláírási címpéldányról.

 

23.  A Közgyűlés rendjének fenntartása a levezető elnök a feladata. Ennek keretében a levezető elnök figyelmeztetheti a hozzászólót aki eltér a tárgytól, vagy ha a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása. Rendreutasíthatja azt, aki az üléshez méltatlan magatartást tanúsít, vagy azt a felszólalót, aki a felszólalás során a Közgyűlés tekintélyét, vagy a sportegyesület valamely tagját sértő kifejezést használ. Figyelmeztetheti azt az ülésen jelen lévőt, aki az ülés rendjét megzavarja és ismételt rendzavarás esetén az ülésterem elhagyására szólíthatja fel a azt a rendzavarót, aki nem tagja a sportegyesületnek. Amennyiben a Közgyűlés ülésén olyan rendzavarás történik, amely az ülés folytatását lehetetlenné teszi, akkor a levezető elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja, vagy elhagyja az elnöki széket amely aktussal az ülés félbeszakad. Az ülés csak akkor folytatódhat, amikor a elnök ismét összehívja. A levezető elnöknek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

 

24.  A Közgyűlés ülésein elhangzottakról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a sportegyesület elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről az  elnökség gondoskodik a közgyűlés megtartásának napjától számított 15 napon belül. A jegyzőkönyvet a sportegyesület honlapján közzé kell tenni.

 

25.  A jegyzőkönyv tartalmazza:

·         a sportegyesület nevét

·         a közgyűlés helyét, idejét,

·         a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek nevét

·         a résztvevők számát,

·         a határozatképességre vonatkozó megállapítást,

·         a közgyűlés napirendjét,

·         a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,

·         a szavazás módját,

·         a határozatokat és az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok, tartózkodások számát.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív.

 

 

VIII.

Az Elnökség

 

1.            Az Elnökség a sportegyesület általános hatáskörű, döntés-előkészítő és végrehajtó ügyvezető szerve, amely biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban a sportegyesületi munka folyamatosságát.

 

2. A sportegyesület közgyűlése az egyesület tagjai közül 7 fős elnökséget, ezen belül 1  elnököt és 6 elnökségi tagot választ. Az elnökség tagjainak megbízatása 3 évre szól.

 

3. Összeférhetetlenség:

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

·         amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

·         amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

·         amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

·         amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

 

5. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal kell összehívni. Az üléseket az elnök írásban, a napirend közlésével hívja össze. A meghívót 5 nappal korábban kell megküldeni a napirendi pontok és a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés időpontjának megjelölésével. Az ülések nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben, illetve a döntéssel érintett személy személyiségi jogára hivatkozással történő kérelmére korlátozható.

 

6. Az elnökség határozatképes, ha a tagok több mint a fele ( 50 % + 1 fő)  jelen van.  Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újra kell tárgyalni.

 

7. Az elnökség üléseiről készült jegyzőkönyv, valamint a határozatok nyilvántartása a sportegyesület egyéb dokumentumaival megegyezően nyilvános. A határozatokat úgy kell közzétenni, hogy abból a döntéssel érintett személy azonossága ne legyen megállapítható.

 

8.  Az elnökség feladata és hatásköre:

 

Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen:

·         a sportegyesületi tevékenység irányítása,

·         a közgyűlés előkészítése, annak összehívása, napirendi pontjainak meghatározása

·         a sportegyesület költségvetésének elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése,

·         az éves program, a munka és ülésterv valamint a versenynaptár jóváhagyása

·         a sportegyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése

·         a sportegyesületben folyó szakmai munka értékelése

·         munkáltatói jogok gyakorlása a jogszabályban meghatározott feltételek szerint

·         fegyelmi jogkör gyakorlása

·         a tagdíj összegének, a fizetés ütemének és határidejének meghatározása.

·         a sportegyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása.

·         a beszámoló előkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése

·         a sportegyesület vagyon kezelése

·         a Közgyűlés határozatainak végrehajtása

·         a sportegyesület határozatainak, szervezeti iratainak és egyéb könyveinek vezetése

·         a sportegyesület működésével kapcsolatos dokumentumok megőrzése

·         a sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése

·         döntés mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe

 

9. Az elnökség határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

·         kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy

·         bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt..

Nem minősül előnynek a sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

 

IX.

A sportegyesület elnöke

 

A sportegyesület elnöke a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint:

 

·         képviseli a sportegyesületet

·         vezeti és szervezi az elnökség munkáját,

·         irányítja és ellenőrzi a sportegyesület tevékenységét, irányítja a gazdálkodást, utalványozási jogot gyakorol a pénzügyekért felelős elnökségi taggal együtt,

·         intézkedik a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok végrehajtásáról

·         gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökségi ülés összehívásáról

·         köteles a Közgyűlés ülésein részt venni.

 

 

X.

Az elnökségi tag

 

1.             A sportegyesület elnökségének tagja rendszeresen és tevékenyen részt vesz

·         a sportegyesület feladatainak ellátásában

·         határozatok előkészítésében és meghozatalában

·         a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében

·         köteles a Közgyűlés ülésein részt venni

 

2. A sportegyesület elnökségének tagja jogosult és köteles a sportegyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatosan észrevételeit, javaslatait az elnökség elé terjeszteni.

 

3. A sportegyesület elnökségének tagja felelős a gazdasági , pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította.

 

XI.

Vezető tisztségviselő megbízásának megszűnése

 

 Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 

 

 

XII.

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 

1. A sportegyesület közgyűlése az egyesület tagjai közül 3 tagú felügyelő bizottságot választ. Elnököt önmaguk közül választanak. Megbízatásuk 3 évre szól.

 

 

2. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 

 

3. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

·         a sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a sportegyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény ( mulasztás ) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé.

·         A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.    

                                                                                    

4. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja illetve elnöke az a személy, aki

a)85 a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

 

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

 

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, aaz egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottság csak akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van a határozathozatalkor, határozatait szótöbbséggel hozza.

 

 

6.     Felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

e) a felügyelő bizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f) a felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a felügyelő bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

A közgyűlés a felügyelő bizottsági tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

A felügyelő bizottsági tag  a megbízatásáról az egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

 

 

 

XIII.

 

A SPORTEGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK FELELŐSSÉGE

 

A vezető tisztségviselők a sportegyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a sportegyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, valamint a kötelezettségeik vétkes megszegésével a sportegyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

 

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.

 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

 

 

XIV.

 

A SPORTEGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE ÉS GAZDÁLKODÁSA

 

1. A sportegyesület jogi személy. Saját nevében kötelezettségeket vállalhat és jogokat gyakorol.

 

2. A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

 

3. A tagok csak a tagdíjat kötelesek a sportegyesületnek fizetni, a sportegyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

 

4. A sportegyesület bevételei:

·         tagsági díj

·         jogi személyek és magánszemélyek felajánlása, hozzájárulása,

·         rendezvények bevételei

·         gazdasági vállalkozási tevékenység,

·         egyéb bevételek.

 

5. Amennyiben magánszemély, jogi személy, vagy egyéb szervezet a sportegyesület részére kifejezetten meghatározott célhoz kapcsolódó támogatást nyújt, a támogatás céltól eltérően nem használható fel.

 

6. A sportegyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet ( ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül.

 

7.  A sportegyesület éves költségevetés alapján gazdálkodik. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

 

8. A sportegyesület csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárására megfelelően alkalmazni kell  a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseit.

 

9.            A sportegyesületben végzett munka a tagok részéről önkéntes, azért díjazás nem jár. A tisztségviselők díjazásáról a Közgyűlés jogosult dönteni

 

XV.

 

A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

1. A sportegyesület működését, az elnökség, a tisztségviselők feladatait és működésüket érintő, az alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdéseket szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. A szervezeti és működési szabályzat nem állhat ellentétben a sportegyesület alapszabályával. A szükséges módosítást az elfogadott alapszabályt követően 30 napon belül kell kidolgozni.

 

2. A szervezeti és működési szabályzatban rendelkezni kell:

·         a döntések nyilvántartásának módjáról, a közlési és nyilvánosságra hozatal módjáról

·         a sportegyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről

·         a sportegyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról

 

XVI.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1.            A  sportegyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy

d) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.

 

 

[Jogutódlással történő megszűnés]

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

A jogutód nélküli megszűnés okai]

A egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 

 

2.            A sportegyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

 

3.            A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog a sportegyesület törlésével száll át az új jogosultra.

 

 

A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.

A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.

 

 

4.            A sportegyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben a sportegyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – a sportegyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

 

5.            Ha a sportegyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a sportegyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a sportegyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

 

6.            Az sportegyesület feletti adóellenőrzést a székhelye szerinti illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi ellenőrzést a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

 

7.            A sportegyesületre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései és a mindenkor hatályos nemzeti és uniós jogszabályok az irányadók.

8.            A sportegyesület a Törvényszék által történő nyilvántartásba vétellel jön létre.

 

 

Békéscsaba 2015. január 23.

 

 

Kutyej Pál

elnök

 

Az okiratot készítem és ellenjegyzem

Békéscsabán, 2015. január 23-án:

 

 

                                                                                              Dr. Vizkeleti Krisztián

                                                                                              ügyvéd

 

 

 

 
BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

 

I/2015. sz.

BELSŐ SZABÁLYZATA

A DÖNTÉSEKRŐL, AZOK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 37. §. (3)-hez:

 

3) A közhasznú szervezet létesítő okiratának vagy - ennek felhatalmazása alapján - belső szabályzatának rendelkeznie kell

a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,

b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint

d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

 

___________________________________________________________________________

 

 

A Közgyűlés ülését az Elnök, vagy az Elnökség által felkért személy vezeti le.

 

A Közgyűlés üléseinek menete:

·         Az ülés megnyitásakor a jelenléti ív alapján a levezető elnök megállapítja az ülés határozatképességét

·         A Közgyűlés dönt a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő személyérőlegyszerű szótöbbséggel

·         A levezető elnök előterjeszti a tervezett napirendi pontokat, melyről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

·         A levezető elnök az egyes előterjesztések felett külön-külön vitát nyit, de javasolhatja az egyes napirendi pontok összevont tárgyalását. Az előterjesztőhöz a tagok, a tanácskozási joggal rendelkezők kérdést intézhetnek, amelyre a döntés előtt kell választ adni.

·         A hozzászólásokat követően a lebezető elnök a vitát lezárja összefoglalva annak lényegét.

·         A vita lezárása után az előterjesztő válaszol a hozzászólásokra.

·         A szavazás elrendelése után annak befejezéséig további hozzászólásnak helye nincs sem érdemi, sem ügyrendi kérdésben, kivéve a személyes érintettség bejelentését.

·         Valamennyi napirendi pont megtárgyalását követően a levezető elnök –amennyiben nem az Elnök vezeti a Közgyűlés ülését – felkérése alapján a sportegyesület elnöke beszámol az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és az előző ülést követő fontosabb intézkedésekről, eseményekről.

·         Amennyiben egyéb bejelentés, vagy hozzászólás nincs, a levezető elnök a Közgyűlés ülését bezárja. 

 

A Közgyűlés ülésén az írásbeli előterjesztést az előterjesztő szóban, vagy írásban kiegészítheti amennyiben az anyag leadása és az ülés közötti időszakban bekövetkezett lényeges változások indokolják.

 

A szavazás rendje:

·         A levezető elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként megszavaztatja.

·         Először a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslat felett kell dönteni.

·         A levezető elnök által feltett kérdések szavazásának sorrendje: igen, nem, tartózkodás.

·         A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

·         A szavazás eredményének megállapítása után a levezető elnök kihirdeti a határozatot.

 

Titkos szavazás esetén a levezető elnök feladata a technikai feltételek biztosítása, a megfelelő számú szavazólapok, illetve a névjegyzék elkészítése, az iratkezelés. A Közgyűlés tagjai számának, valamint az esetleges elrontott szavazólapok miatt megfelelő mennyiségű körbélyegzővel felülnyomott szavazólapot kell készíteni.

 

 A titkos szavazás megkezdése előtt 3 tagú szavazatszámláló Bizottságot kell választani.

 

A Szavazatszámláló Bizottság feladatai:

·         Az urna lezárása előtt megállapítani, hogy abban nincs szavazólap. Az urnát úgy kell lezárni, hogy azokból a zár felnyitása, vagy az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani.

·         A szavazás befejezését követően a szavazatok összeszámlálása.

 

 

A szavazás érvényes, ha a határozatképességhez szükséges sportegyesületi tag az urnában elhelyezte szavazatát és a szavazás során egyéb érvénytelenségi ok nem merült fel. A levezető elnök mindezek figyelembe vételével megállapítja a titkos szavazás eredményét és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

 

A Közgyűlés határozatait külön-külön, naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és a döntéshozatal dátumával kell ellátni. A határozat jelölése: …(sorszám)/…..(év) ….. (hó) ….. (nap) számú határozat.

 

A Közgyűlés határozatairól időrendi nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről az elnökség gondoskodik. A nyilvántartás tartalmazza:

·         a döntést támogatók és ellenzők számarányát

·         a határozat tárgyát és számát

·         a határozathozatal időpontját

·         a határozat szó szerinti szövegét

·         a végrehajtás határidejét és felelősét

·         a végrehajtásra vonatkozó egyéb fontos adatokat

 

Az elnökség köteles a döntést annak meghozatalától számított 15 napon belül az érintettekkel írásban közölni. Amennyiben a döntés 10 főnél több személyt érint, a döntés a sportegyesület honlapján történő megjelentetéssel is közölhető.

 

Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, minden munkanapon 9:00-12:00 közötti időpontban, az egyesület székhelyén. Az iratokból másolat kérhető, melynek díja: 100.-Ft/oldal, ill. az iratokról fénykép készíthető, kivéve az aláírási címpéldányról.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Az elnökség az üléseit szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal kell összehívni.

 

Az üléseket az elnök írásban, a napirend közlésével hívja össze.

 

A meghívót 5 nappal korábban kell megküldeni a napirendi pontok és a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés időpontjának megjelölésével.

 

Az ülések nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben, illetve a döntéssel érintett személy személyiségi jogára hivatkozással történő kérelmére korlátozható.

 

Az elnökség határozatképes, ha a tagok több mint a fele ( 50 % + 1 fő)  jelen van. 

 

Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza.

 

Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újra kell tárgyalni.

 

Az elnökség üléseiről készült jegyzőkönyv, valamint a határozatok nyilvántartása a sportegyesület egyéb dokumentumaival megegyezően nyilvános.

 

A határozatokat úgy kell közzétenni, hogy abból a döntéssel érintett személy azonossága ne legyen megállapítható.

 

Az elnökség köteles a döntést annak meghozatalától számított 15 napon belül az érintettekkel írásban közölni. Amennyiben a döntés 10 főnél több személyt érint, a döntés a sportegyesület honlapján történő megjelentetéssel is közölhető.

 

Az Elnökség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, minden munkanapon 9:00-12:00 közötti időpontban, az egyesület székhelyén. Az iratokból másolat kérhető, melynek díja: 100.-Ft/oldal, ill. az iratokról fénykép készíthető, kivéve az aláírási címpéldányról.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Békéscsaba, 2015. január 23.

 

 

Kutyej Pál

Elnök

 

 

 

ELNÖKSÉGI TAG

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZATA

________________________________________________________________________________________________________

 

Kutyej Pál

szül.hely,idő: Szeged, 1969. szeptember 2.

sza: 289517JA

5600. Békéscsaba, Győri utca 16.

 

mint a

 

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

 

 

 

Elnöke, Elnökségi tagja kinyilatkozom, hogy megfelelek a vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeknek,

 

velem szemben ezen tisztség betöltésével kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) ill. a hatályos vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi ill. kizáró okok nem állnak fenn,

 

nem állnak fenn velem szemben a Ptk.: 3:22. §-ában, valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38-39. §-ában meghatározott kizáró okok.

 

Békéscsaba, 2015. január 23.

 

                                                                                              ……………………………………..

                                                                       Kutyej Pál

Az okiratot készítem és ellenjegyzem

 

Békéscsabán 2015. január 23-án:

 

                                                                                              Dr. Vizkeleti Krisztián

                                                                                                                      ügyvéd

 

 

ELNÖKSÉGI TAG

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZATA

________________________________________________________________________________________________________

 

Jambrichné Baranyai Klára

születési hely és idő: Békéscsaba, 1961 07. 22.

személyi azonosító szám: 2 610722 2857

személyi igazolvány szám:120930TA

lakcím: 5600 Békéscsaba Rigó u. 17.

 

mint a

 

 

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

 

Elnökségi tagja kinyilatkozom, hogy megfelelek a vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeknek,

 

velem szemben ezen tisztség betöltésével kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) ill. a hatályos vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi ill. kizáró okok nem állnak fenn,

 

nem állnak fenn velem szemben a Ptk.: 3:22. §-ában, valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38-39. §-ában meghatározott kizáró okok.

 

Békéscsaba, 2015. január 23.

                                                                                              ……………………………………..

                                                                       Jambrichné Baranyai Klára

 

Az okiratot készítem és ellenjegyzem

 

Békéscsabán 2015. január 23-án:

 

 

 

 

                                                                                              Dr. Vizkeleti Krisztián

                                                                                                                      ügyvéd

 

ELNÖKSÉGI TAG

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZATA

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nagy István

születési hely, idő: Karcag, 1979.06.30

személy azonosító száma: 118712MA

Lakcím: 5600 Békéscsaba, Omaszta utca 43/1.

 

mint a

 

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

 

Elnökségi tagja kinyilatkozom, hogy megfelelek a vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeknek,

 

velem szemben ezen tisztség betöltésével kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) ill. a hatályos vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi ill. kizáró okok nem állnak fenn,

 

nem állnak fenn velem szemben a Ptk.: 3:22. §-ában, valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38-39. §-ában meghatározott kizáró okok.

 

Békéscsaba, 2015. január 23.

 

                                                                                              ……………………………………..

                                                                       Nagy István

Az okiratot készítem és ellenjegyzem

 

Békéscsabán 2015. január 23-án:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Dr. Vizkeleti Krisztián

                                                                                                                      ügyvéd

 

 

ELNÖKSÉGI TAG

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZATA

________________________________________________________________________________________________________

 

Tálas József Csaba

születése hely, idő: Karcag, 1961. 05. 15.

személyi azonosító: 1-610515-5351

Lakcím: 5600 Békéscsaba, Felső-Körös sor 25/8.

 

mint a

 

 

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

 

Elnökségi tagja kinyilatkozom, hogy megfelelek a vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeknek,

 

velem szemben ezen tisztség betöltésével kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) ill. a hatályos vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi ill. kizáró okok nem állnak fenn,

 

nem állnak fenn velem szemben a Ptk.: 3:22. §-ában, valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38-39. §-ában meghatározott kizáró okok.

 

 

Békéscsaba, 2015. január 23.

 

                     

                                                                                             ……………………………………..

                                                        Tálas József Csaba

 

Az okiratot készítem és ellenjegyzem

 

Békéscsabán 2015. január 23-án:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Dr. Vizkeleti Krisztián

                                                                                                                      ügyvéd

 

 

ELNÖKSÉGI TAG

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZATA

________________________________________________________________________________________________________

 

Szabó János Attila

születése hely, idő: Békéscsaba, 1969,12.28

személy azonosító száma: 996033 KA

Lakcím: 5600 Békéscsaba, Győri u.17

 

mint a

 

 

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

 

Elnökségi tagja kinyilatkozom, hogy megfelelek a vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeknek,

 

velem szemben ezen tisztség betöltésével kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) ill. a hatályos vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi ill. kizáró okok nem állnak fenn,

 

nem állnak fenn velem szemben a Ptk.: 3:22. §-ában, valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38-39. §-ában meghatározott kizáró okok.

 

 

Békéscsaba, 2015. január 23.

 

 

                                                                                              ……………………………………..

                                                                       Szabó János Attila

Az okiratot készítem és ellenjegyzem

 

Békéscsabán 2015. január 23-án:

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Dr. Vizkeleti Krisztián

                                                                                                                      ügyvéd

 

 

ELNÖKSÉGI TAG

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZATA

________________________________________________________________________________________________________

 

Sipaki Zoltán

Szül.hely. idő: Békéscsaba, 1970.03.23.

Lakcím: 5600 Békéscsaba, Dózsa György út 52.

személy azonosító szám: 083959MA

 

mint a

 

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

 

 

Elnökségi tagja kinyilatkozom, hogy megfelelek a vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeknek,

 

velem szemben ezen tisztség betöltésével kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) ill. a hatályos vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi ill. kizáró okok nem állnak fenn,

 

nem állnak fenn velem szemben a Ptk.: 3:22. §-ában, valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38-39. §-ában meghatározott kizáró okok.

 

 

Békéscsaba, 2015. január 23.

 

                     

 

 

                                                                                              ……………………………………..

                                                                       Sipaki Zoltán

Az okiratot készítem és ellenjegyzem

 

Békéscsabán 2015. január 23-án:

 

 

                                                                                              Dr. Vizkeleti Krisztián

                                                                                                                      ügyvéd

 

 

ELNÖKSÉGI TAG

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZATA

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Okosné Vecsernyés Csilla

szül hely és idő: Békéscsaba , 1969.06.26.

szig. szám.: 191611RA

lakcím: 5600 Békéscsaba Munkácsy utca 2/c

 

 

mint a

 

 

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

 

 

 

 

Elnökségi tagja kinyilatkozom, hogy megfelelek a vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeknek,

 

velem szemben ezen tisztség betöltésével kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) ill. a hatályos vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi ill. kizáró okok nem állnak fenn,

 

nem állnak fenn velem szemben a Ptk.: 3:22. §-ában, valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38-39. §-ában meghatározott kizáró okok.

 

 

Békéscsaba, 2015. január 23.

 

                                                                                              ……………………………………..

                                                           Okosné Vecsernyés Csilla

Az okiratot készítem és ellenjegyzem

 

Békéscsabán 2015. január 23-án:

 

 

 

                                                                                              Dr. Vizkeleti Krisztián

                                                                                                                      ügyvéd

 

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZATA

________________________________________________________________________________________________________

 

Hajtman Tamás

szül hely és idő: Békéscsaba, 1965.02.27.

lakcím: 5600 Békéscsaba, Bertothy udvar 5.2/6.

szig.szám: 096921EA

 

mint a

 

 

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

 

Felügyelő Bizottságának Elnöke és tagja kinyilatkozom, hogy megfelelek ezen tisztséggel szemben támasztott követelményeknek,

 

velem szemben ezen tisztség betöltésével kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) ill. a hatályos vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi ill. kizáró okok nem állnak fenn,

 

nem állnak fenn velem szemben a Ptk.: 3:22. §-ában, valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38-39. §-ában meghatározott kizáró okok.

 

 

A Ptk. 3:26.§. (2) értelmében sem én, sem hozzátartozóm nem vezető tisztségviselője az egyesületnek és megfelelek Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38. §. (3) foglaltaknak.

Békéscsaba, 2015. január 23.

 

                                                                                                                   ……………………………………..

                                                                       Hajtman Tamás

Az okiratot készítem és ellenjegyzem

 

Békéscsabán 2015. január 23-án:

 

 

 

 

 

                                                                                              Dr. Vizkeleti Krisztián

                                                                                                                      ügyvéd

 

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZATA

________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Biliczki Andrea Éva

szül hely és idő: Békéscsaba, 1972.05.20.

lakcím: 5600 Békéscsaba, Dózsa Gy út 52.

Szem.ig: 540142RA

mint a

 

 

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

 

 

Felügyelő Bizottságának a tagja kinyilatkozom, hogy megfelelek ezen tisztséggel szemben támasztott követelményeknek,

 

velem szemben ezen tisztség betöltésével kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) ill. a hatályos vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi ill. kizáró okok nem állnak fenn,

 

nem állnak fenn velem szemben a Ptk.: 3:22. §-ában, valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38-39. §-ában meghatározott kizáró okok.

 

 

A Ptk. 3:26.§. (2) értelmében sem én, sem hozzátartozóm nem vezető tisztségviselője az egyesületnek és megfelelek Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38. §. (3) foglaltaknak.

 

Békéscsaba, 2015. január 23.

 

                     

                                                                                              ……………………………………..

                                                                                              Biliczki Andrea Éva

 

Az okiratot készítem és ellenjegyzem

 

Békéscsabán 2015. január 23-án:

 

                                                                                              Dr. Vizkeleti Krisztián

                                                                                                                      ügyvéd

 

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZATA

________________________________________________________________________________________________________

 

Csukásné Varga Éva

szül hely és idő: Gyula, 1966. április 2.

Szem.ig: 038970MA

lakcím: 5600 Békéscsaba, Szója u. 47.

 

mint a

 

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

 

 

Felügyelő Bizottságának a tagja kinyilatkozom, hogy megfelelek ezen tisztséggel szemben támasztott követelményeknek,

 

velem szemben ezen tisztség betöltésével kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) ill. a hatályos vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi ill. kizáró okok nem állnak fenn,

 

nem állnak fenn velem szemben a Ptk.: 3:22. §-ában, valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38-39. §-ában meghatározott kizáró okok.

 

A Ptk. 3:26.§. (2) értelmében sem én, sem hozzátartozóm nem vezető tisztségviselője az egyesületnek és megfelelek Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38. §. (3) foglaltaknak.

Békéscsaba, 2015. január 23.

 

                     

 

                                                                                              ……………………………………..

                                                                                              Csukásné Varga Éva

 

Az okiratot készítem és ellenjegyzem

 

Békéscsabán 2015. január 23-án:

 

 

 

                                                                                              Dr. Vizkeleti Krisztián

                                                                                                                      ügyvéd

 

M E G H A T A L M A Z Á S

 

Békéscsabai Előre Úszó Klub

5600. Békéscsaba, Árpád sor 3.

képv.: Kutyej Pál

 

meghatalmazom Dr. Vizkeleti Krisztián ügyvédet (5600. Békéscsaba, Andrássy út 37-43/301/B.)

 

az egyesület módosításának az elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az egyesület alapszabálya módosítása tárgyában a vonatkozó okiratok elkészítésével és egyben megbízom az egyesület változásbejegyzése végett az illetékes Gyulai Törvényszék előtti eljárással.

 

 

 

Békéscsaba, 2015. január 23.

 

            Kutyej Pál

Békéscsabai Előre Úszó Klub

                        Elnöke

 

 

 

 

A meghatalmazást elfogadom és ellenjegyzem

Békéscsabán 2015. január 23-án:

 

 

                                                                                              Dr. Vizkeleti Krisztián

                                                                                                          ügyvéd